Ważne: zanim rozpoczniesz wypełnianie wniosku zapoznaj się z instrukcją, dostępną na stronie www.firma.gov.pl . Znajdziesz w niej szczegółowy opis wszystkich pól i rubryk. Wniosek możesz przygotować również przy pomocy dostępnego na stronie kreatora.

Rubryki i pola, wypełnienie których jest wymagane podczas składania wniosku o wpis, zostały oznaczone na formularzu znakiem gwiazdki (*).

W rubryce 01 zaznaczasz, czy składasz wniosek o wpis, o zmianę w istniejącym wpisie, o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej lub wznowieniu działalności gospodarczej albo o wykreślenie wpisu w CEIDG.

Pola w rubrykach 03, 04 i 05, to dane osobowe, miejsce zamieszkania oraz zameldowania. W rubryce 03 podajesz numer PESEL i NIP, jeżeli je posiadasz, oraz numer REGON (jeżeli posiadasz już wpis do ewidencji). 

Pola 06 – 11 to m.in. następujące dane: 

firma przedsiębiorcy, w tym imię i nazwisko 

rodzaje wykonywanej działalności przy pomocy kodów PKD 2007

data rozpoczęcia działalności – może być późniejsza niż data rejestracji

miejsce wykonywania działalności – główne oraz dodatkowe. Jeśli dodatkowych miejsc wykonywania działalności jest więcej, wypełniasz załącznik CEIDG – MW. 

Rubryki 14 i 15 to informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej, przewidywanym okresie zawieszenia oraz wznowieniu działalności gospodarczej, a pola w rubryce 16 to informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Pozostałe rubryki dotyczą głównie danych przekazywanych do innych organów – urzędu statystycznego, urzędu skarbowego, ZUS, KRUS.

Podstawowy wniosek CEIDG-1 ma 4 strony. Jeżeli wszystkie informacje o naszej firmie zmieściły się w ramach wniosku, nie ma potrzeby składania pustych załączników, składa się je jedynie gdy w ramach wniosku CEIDG-1 zabrakło miejsca na wszystkie informacje i zaistniała konieczność zgłoszenia:

• większej liczby miejsc prowadzonej działalności – załącznik CEIDG – MW

• większej liczby przedmiotów prowadzonej działalności – załącznik CEIDG – RD

• większej liczby posiadanych kont bankowych – załacznik CEIDG – RB

• uczestnictwa w większej liczbie spółek cywilnych – załącznik CEIDG – SC

• większej liczby udzielonych pełnomocnictw – załącznik CEIDG – PN

• korekt pomyłek przy wypełnianiu wniosku – załącznik CEIDG – POPR

UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Jako wpis do CEIDG rozumie się także zgłoszenie zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.