Przejdź do treści

Przegląd programów dotacyjnych

Skorzystaj z tabeli i filtrowania, aby znaleźć finansowanie dla swojej firmy w ramach funduszy europejskich lub innych programów dotacyjnych.

Rodzaj wsparcia:

 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
 • Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
 • • Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
 • Dofinansowanie szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
 • • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • • Trójstronne umowy szkoleniowe
 • Świadczenie aktywizacyjne
 • Refundacja składek ZUS na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
 • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
 • Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY
 • Zwolnienie z opłat na FP i FGŚP

O instytucji:

Urząd Pracy postrzegany jest przede wszystkim przez pryzmat działań na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Jednak jako przedsiębiorca i pracodawca możesz wiele zyskać na wizycie w tym urzędzie. Informacje o możliwościach finansowego wsparcia znajdziesz na stronach UP, w placówce na ul. Ciołka 10a, ul. Grochowskiej 171b, ul. Młynarskiej 16 (Wojewódzki Urząd Pracy) lub w Punkcie Urzędu Pracy w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, na ul. Smolnej 4.

Co jeszcze znajdziesz na ich stronie

 • • Publikację „Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez Urzędy Pracy i / lub finansowana z Funduszu Pracy” PDF
 • • Informacje o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • • Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
 • • Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
Program Działanie Termin Dla kogo Typ projektów Wartość
dofinansowania
Strona

Pożyczki

"Pożyczka obrotowo-inwestycyjna"

Do wyczerpania środków

Konkurs przeznaczony dla beneficjentów z ponizszych grup:

 • • Osoby fizyczne nie posiadające działalności gospodarczej
 • • Przedsiębiorcy
 • Projekt, w ramach którego można się ubiegać o preferencyjną pożyczkę na podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej
 • Warunki pożyczki:
 • Oprocentowanie:
 • - dla przedsiębiorców działających do 12 m-cy, oprocentowanie pożyczki wynosi od 5,83% do 8,33%
 • - dla przedsiębiorców działających powyżej 12 m-cy do 36 m-cy, oprocentowanie pożyczki wynosi od 3,83% do 5,33%;
 • - dla przedsiębiorców działających powyżej 36 m-cy, oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,83% do 3,63%.
 • Ostateczna wysokość oprocentowania uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz przedstawionych zabezpieczeń.
 • lub
 • b)  oprocentowanie stałe wynoszące 1,00%.
 • Od udzielanych pożyczek pobierane są jednorazowe prowizje w wysokości 3,0% kwoty pożyczki przy pożyczkach oprocentowanych zgodnie z pkt a) lub 5,0% kwoty pożyczki przy pożyczkach oprocentowanych zgodnie z pkt b).
 • Okres: 3, 6, 12 lub 24 miesiące

10 000 - 100 000 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

11.04.2016 r. – 15.04.2016 r.

Konkurs przeznaczony dla beneficjentów z ponizszych grup:

 • • Bezrobotni
 • • Osoby fizyczne nie posiadające działalności gospodarczej
 • Projekt, w ramach którego można ubiegać się o bezzwrotną dotację do 16 000 zł na założenie działalności gospodarczej.
 • Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku we wskazanym powyżej terminie są wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, w wieku 30 lat i powyżej z ustalonym I lub II profilem pomocy, należące do przynajmniej jednej z poniższych grup:
 • - osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • - osoby długotrwale bezrobotne tj. zarejestrowane jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (licząc od dnia ostatniej rejestracji),
 • - osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe),
 • - osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • - kobiety

16 000 zł

Pożyczki

"Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie"

Do wyczerpania środków

Konkurs przeznaczony dla beneficjentów z ponizszych grup:

 • • Bezrobotni
 • • Osoby fizyczne nie posiadające działalności gospodarczej
 • • Pracodawcy
 • • Przedsiębiorcy
 • • Studenci
 • Projekt preferencyjnej pożyczki ze środków UE skierowany do:
 • - absolwentów szkół średnich oraz wyższych (I i II stopnia) w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły, a także studentów ostatniego roku studiów, którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej
 • - osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
 • - przedsiębiorców chcących zatrudnić osoby bezrobotne
 • Warunki pożyczki:
 • Oprocentowanie: 0,44% (0,25 stopy redyskonta weksli NBP)
 • Okres: do 7 lat (w przypadku pożyczki standardowej)
 • Okres: do 3 lat (w przypadku pożyczki dla przedsiębiorcy na zatrudnienie os. bezrobotnej)
 • Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki
 • Karencja w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy (na życzenie)
 • - do ok. 84 000 zł - pożyczka standardowa
 • - do ok. 25 000 zł - pożyczka na zatrudnienie os. bezrobotnej

 

Pożyczki

"Gotówka na start"

Do wyczerpania środków

Konkurs przeznaczony dla beneficjentów z ponizszych grup:

 • • Osoby fizyczne nie posiadające działalności gospodarczej
 • Projekt preferencyjnej pożyczki ze środków UE skierowany do osób pomiędzy 18-64 rokiem życia, zamieszkujących woj. Mazowieckie, które chcą założyć działalność gospodarczą i nie prowadziły firmy przez ostatnich 12 miesięcy.
 • Warunki pożyczki:
 • Oprocentowanie: 0,5%
 • Okres: 60 m-cy
 • Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki
 • Karencja w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy (na życzenie)

do 50 000 zł

Pożyczki

„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”

Do wyczerpania środków

Konkurs przeznaczony dla beneficjentów z ponizszych grup:

 • • Osoby fizyczne nie posiadające działalności gospodarczej
 • Projekt preferencyjnej pożyczki ze środków UE skierowany do osób zameldowanych na terenie woj. Mazowieckiego, które chcą założyć działalność gospodarczą i nie prowadziły firmy przez ostatnich 12 miesięcy.
 • Warunki pożyczki:
 • Oprocentowanie: 0,5% w skali roku
 • Okres: 60 m-cy
 • Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki
 • Karencja w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy (na życzenie)

do 50 000 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

1.1.1 – Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego

13.03.2017 r. – 17.03.2017 r.

Konkurs przeznaczony dla beneficjentów z ponizszych grup:

 • • Bezrobotni
 • • Osoby fizyczne nie posiadające działalności gospodarczej
 • Projekt, w ramach którego można ubiegać się o bezzwrotną dotację do 16 000 zł na założenie działalności gospodarczej.
 • Osobami uprawnionymi do ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej są osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, spełniające łącznie poniższe kryteria:
 • - Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia).
 • - Osoba bezrobotna z ustalonym I lub II profilem pomocy.
 • - Osoba bezrobotna z przygotowanym Indywidualnym Planem Działania.
 • - Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne szkolne – publiczne lub niepubliczne – w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej/ gimnazjum/ zasadniczej szkoły zawodowej/ szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/ szkoły policealnej/ studiów wyższych lub doktoranckich).
 • - Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.
 

16 000 zł

Polityka cookies

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.

Regulamin