Przejdź do treści

Przegląd programów dotacyjnych

Skorzystaj z tabeli i filtrowania, aby znaleźć finansowanie dla swojej firmy w ramach funduszy europejskich lub innych programów dotacyjnych.

Rodzaj wsparcia:

 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
 • Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
 • • Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
 • Dofinansowanie szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
 • • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • • Trójstronne umowy szkoleniowe
 • Świadczenie aktywizacyjne
 • Refundacja składek ZUS na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
 • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
 • Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY
 • Zwolnienie z opłat na FP i FGŚP

O instytucji:

Urząd Pracy postrzegany jest przede wszystkim przez pryzmat działań na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Jednak jako przedsiębiorca i pracodawca możesz wiele zyskać na wizycie w tym urzędzie. Informacje o możliwościach finansowego wsparcia znajdziesz na stronach UP, w placówce na ul. Ciołka 10a, ul. Grochowskiej 171b, ul. Młynarskiej 16 (Wojewódzki Urząd Pracy) lub w Punkcie Urzędu Pracy w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, na ul. Smolnej 4.

Co jeszcze znajdziesz na ich stronie

 • • Publikację „Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez Urzędy Pracy i / lub finansowana z Funduszu Pracy” PDF
 • • Informacje o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • • Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
 • • Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
Program Działanie Termin Dla kogo Typ projektów Wartość
dofinansowania
Strona

Pożyczka

Tarcza antykryzysowa: Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

Do wyczerpania środków

Konkurs przeznaczony dla beneficjentów z ponizszych grup:

 • • Organizacje pozarządowe
 • • Związki i stowarzyszenia
 • Niskooprocentowaną pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej
 • O pożyczkę mogą starać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
 • Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r. Ponadto, działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki.

1 - 5 000 PLN

Dofinansowanie

Tarcza antykryzysowa: Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Do wyczerpania środków

Konkurs przeznaczony dla beneficjentów z ponizszych grup:

 • • Przedsiębiorcy
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
 • Zasady oraz warunki przyznania dofinansowania oraz wniosek do aplikowania znajdują się TUTAJ (art. 15zzc)

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:
• co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia miesięcznie1
• co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego
wynagrodzenia miesięcznie,
• co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego
wynagrodzenia miesięcznie

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące

Dofinansowanie

Tarcza antykryzysowa - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców małych i średnich przedsiębiorców

Do wyczerpania środków

Konkurs przeznaczony dla beneficjentów z ponizszych grup:

 • • Mali przedsiębiorcy
 • • Mikroprzedsiębiorcy
 • • Średni przedsiębiorcy
 • Dofinansowanie dla przedsiębiorców posiadających status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.
 • Dofinansowanie obejmuje część kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
 • Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:
  • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika
  • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społecznenależnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
  • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

RPO WM 2014-2020

3.3 Innowacje w MŚP

30.07-07.08.2020r.

Konkurs przeznaczony dla beneficjentów z ponizszych grup:

 • • Przedsiębiorcy
 • O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy którzy prowadzą działalność hotelarską, restauracyjną, rozrywkową, sportową i rekreacyjną lub kulturalną.
 
 • Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza. Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków, tzn. w terminie 30.07- 07.08.2020r.
 
 • Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji. Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania zatrudnienia i działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się nabór.
 
 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 164 747,31 PLN (przy 49 pełnych etatach).
 
 • Przy rozpatrywaniu wniosków nie będzie brana pod uwagę kolejność ich złożenia.
 
 • Więcej informacji i dokumentacja konkursowa: TUTAJ

164 747,31 PLN

Pożyczki

Tarcza Antykryzysowa - niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Do wyczerpania środków

Konkurs przeznaczony dla beneficjentów z ponizszych grup:

 • • Mikroprzedsiębiorcy
 • Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców udzielana na podstawie art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Do bieżących kosztów zalicza się, m.in.:
 • - czynsz za lokal,
 • - koszt eksploatacji samochodu – tj. rat kredytu, leasingu, napraw,
 • - zakup wyposażenia i towarów do odsprzedaży,
 • - zakup materiałów dezynfekujących i ochronnych wykorzystywanych w miejscu pracy,
 • - wydatek na wynagrodzenia pracownicze,
 • - koszty marketingowe, itd.
 • Pożyczkę może otrzymać każdy mikroprzedsiębiorca, także zatrudniający tylko sam siebie. Wystarczy nie zamykać (w tym także nie zawieszać) swojej jednoosobowej działalności gospodarczej przez 3 miesiące po otrzymaniu pożyczki, by została ona umorzona.
 • Aby wypełnić wniosek, należy posiadać profil zaufany ePUAP.
 • WNIOSEK

1 - 5 000 zł

Pożyczki

"Pożyczka obrotowo-inwestycyjna"

Do wyczerpania środków

Konkurs przeznaczony dla beneficjentów z ponizszych grup:

 • • Osoby fizyczne nie posiadające działalności gospodarczej
 • • Przedsiębiorcy
 • Projekt, w ramach którego można się ubiegać o preferencyjną pożyczkę na podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej
 • Warunki pożyczki:
 • Oprocentowanie:
 • - dla przedsiębiorców działających do 12 m-cy, oprocentowanie pożyczki wynosi od 5,83% do 8,33%
 • - dla przedsiębiorców działających powyżej 12 m-cy do 36 m-cy, oprocentowanie pożyczki wynosi od 3,83% do 5,33%;
 • - dla przedsiębiorców działających powyżej 36 m-cy, oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,83% do 3,63%.
 • Ostateczna wysokość oprocentowania uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz przedstawionych zabezpieczeń.
 • lub
 • b)  oprocentowanie stałe wynoszące 1,00%.
 • Od udzielanych pożyczek pobierane są jednorazowe prowizje w wysokości 3,0% kwoty pożyczki przy pożyczkach oprocentowanych zgodnie z pkt a) lub 5,0% kwoty pożyczki przy pożyczkach oprocentowanych zgodnie z pkt b).
 • Okres: 3, 6, 12 lub 24 miesiące

10 000 - 100 000 zł

Polityka cookies

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.

Regulamin