Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlegają niektóre rodzaje umów, np. umowy sprzedaży lub zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki oraz ustanowienie hipotek i umowy spółki.

Podatku tego nie płaci się, gdy przynajmniej jedna ze stron transakcji jest płatnikiem VAT, za wyjątkiem sprzedaży i zamiany nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania oraz umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

Podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 i wpłacenia podatku do urzędu skarbowego w terminie 14 dni. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów poświęconej podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od nieruchomości.

Przedsiębiorcy którzy są właścicielami nieruchomości (gruntów, budynków, budowli, lokali) wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej płacą podatek od nieruchomości. Podatek ten wpłaca się do kasy gminnej (miejskiej). Stawki są różne w różnych gminach, ponieważ to gminy decydują o ich wysokości.

Jeżeli planujesz prowadzenie działalności w domu lub mieszkaniu, wówczas zastosowanie znajduje stawka najwyższa. Dotyczy to też sytuacji, kiedy tylko część mieszkania zajęta jest na prowadzenie firmy. Wówczas od tej części wnosisz podatek od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej, a od pozostałej – jak dla powierzchni mieszkalnych. 

Różnica pomiędzy obiema stawkami podatku za 1 m2 powierzchni użytkowej jest znaczna. W 2012 r. maksymalna stawka dla budynków mieszkalnych wynosi 0,70 zł, zaś dla związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej to aż 21,94 zł.

Podatek od środków transportu.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność transportową, a także wszyscy inni, którzy posiadają samochody ciężarowe powinni muszą zapłacić również podatek od środków transportowych. Wysokość tego podatku ustalają gminy, jest ona również zróżnicowana w zależności od rodzaju pojazdu.

W terminie do 15 lutego trzeba składać deklaracje na dany rok podatkowy (formularz DT-1) w odpowiednim urzędzie (gminy, miasta, dzielnicy), a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia rejestracji pojazdu. Podatek od środków transportowych można zapłacić w dwóch ratach – w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku.

Opłata targowa.

Opłatę targową płacą osoby fizycznych i prawne, które sprzedają na targowiskach. Opłacie tej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach. Jest ona niezależna od innych opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Opłatę targową pobiera inkasent na miejscu. Dzienne stawki opłaty targowej określone są w Uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy i zależą od strefy, w której prowadzony jest handel oraz od sprzedawanych produktów.

Opłata środowiskowa.

Opłaty za korzystanie ze środowiska musisz wnosić, jeśli:

  • wprowadzasz gazy lub pyły do powietrza
  • pobierasz wodę ze źródeł podziemnych lub powierzchniowych
  • wprowadzasz ścieki do wód lub do ziemi
  • składujesz odpady.

Odpowiednie sprawozdanie składasz do urzędu wojewódzkiego, a obliczoną  opłatę wnosisz co pół roku. Opłaty nie musisz wnosić, jeśli jej półroczna wysokość jest niższa niż 400 zł. Zwolnienie z ponoszenia opłat nie zwalnia jednak z obowiązku przesyłania sprawozdań.

Więcej informacji, formularze oraz kalkulatory opłat znajdziesz tutaj.

Opłata produktowa.

Opłatę produktową wnosi przedsiębiorca, który: 

  • wprowadza na terytorium kraju produkty w opakowaniach (np. produkuje lub importuje opakowane produkty spożywcze, opakowany sprzęt elektroniczny, itp.), ogniwa, baterie, akumulatory (np. akumulatory do telefonów komórkowych), oleje techniczne (np. oleje smarowe, oleje samochodowe), lampy wyładowcze (np. świetlówki), opony (opony nowe i bieżnikowane)
  • prowadzi sklep o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 lub kilka sklepów o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2 i sprzedaje produkty tam pakowane (np. market, w którym zakupy pakowane są w torby plastikowe lub papierowe)
  • pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę 
  • zleca innemu przedsiębiorcy wytworzenie produktu lub produktu w opakowaniu, jeżeli jego oznaczenie (znak towarowy) znajduje się na produkcie (np. firma udostępniająca swój znak firmowy).

Kwota wolna od wpłaty wynosi 50 zł, niemniej każdy przedsiębiorca, którego dotyczy opłata produktowa powinien złożyć roczne sprawozdanie do właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca. 

Więcej informacji, formularze oraz stawki opłat znajdziesz tutaj.