Biuro Rozwoju Gospodarczego zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia. Zadanie to będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków UE, z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a miastem stołecznym Warszawa. W realizację Projektu zaangażowane są Biura Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Południe,  jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz Muzeum Warszawskiej Pragi. Polega on na wypracowaniu modelu przeprowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich poprzez opracowanie ścieżek dojścia do rozwiązania problemów w zakresie ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej.

 

  1. Przedmiot zamówienia:

 

Opracowanie wytycznych do programu funkcjonalno – użytkowego uwzględniającego funkcje budynku i podwórka dla inwestycji Centrum Kreatywności Nowa Praga ( budynki przy ul. Targowej 80 i Inżynierskiej 3) wraz z raportem z przebiegu procesu przygotowawczego i konsultacyjnego.

 

Opis szczegółowy zamówienia:

 

Centrum Kreatywności Nowa Praga ( budynki przy ul. Targowej 80 i Inżynierskiej 3) to nowe miejsce na mapie warszawskich miejsc służących rozwojowi kreatywności mieszkańców jak i wsparciu lokalnej przedsiębiorczości. Przestrzeń usytuowana na ul. Targowej 80 i Inżynierskiej 3 na stołecznej Pradze będzie udostępniona dla przedsiębiorców sektora kreatywnego, twórców kultury, mieszkańców jak i wszystkich zainteresowanych rozwojem swojej kreatywności. W dwóch budynkach o łącznej powierzchni ok. 3 500 metrów kwadratowych powstanie przestrzeń multifunkcjonalna dedykowana rozwojowi kreatywności. Będzie to przestrzeń otwarta i skupiająca specjalistyczną wiedzę. Miejsce  doskonalania umiejętności i odkrywania talentów. Będzie to również przestrzeń integracji lokalnej społeczności.

Centrum Kreatywności Nowa Praga to warsztaty wyposażone w narzędzia ( warsztat tapicerski, stolarnia, pracownia obróbki metalu, itp.), pracownie artystyczne, laboratorium eksperymentu ( miejsce do prototypowania), powierzchnia konferencyjno – wystawiennicza, mikrobiura oraz open-space       z możliwością wynajmu biurka do pracy, sala prób, hostel i otwarta przestrzeń służąca integracji i wymiany wiedzy. To również kreatywna przestrzeń zewnętrzna, która będzie elementem pasażu łączącego budynki całego kompleksu przy ulicy Inżynierskiej 3. Praska przestrzeń Centrum realizuje ideę „Zrób to sam”. To miejsce gdzie można popracować, poeksperymentować i nauczyć nowych umiejętności. Wykorzystując narzędzia, dostępne miejsce do pracy, obecność ekspertów i specjalistów każdy będzie mógł rozwinąć swoją kreatywność i pomysły biznesowe.

Centrum Kreatywności Nowa Praga to również społeczność skupiona wokół idei kreatywności i rozbudzania twórczych aspektów przedsiębiorczości. To miejsce dla reprezentantów sektora kreatywnego ( designerów, projektantów, rzemieślników, fotografów, muzyków, itp.), artystów, lokalnych animatorów kultury, praktyków i ekspertów, specjalistów z zakresu przedsiębiorczości, mieszkańców Pragi i Warszawy. To miejsce wymiany wiedzy, twórczej inspiracji, edukacji i integracji. Społeczność tworząca i korzystająca z Centrum to profesjonaliści i amatorzy otwarci na nowe doświadczenia i wykorzystywanie swojej kreatywności i innowacyjności.

Centrum Kreatywności Nowa Praga to inwestycja wpisana w Zintegrowany Plan Rewitalizacji Pragi do 2022r. Stanowi uzupełnienie funkcji Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56, które jako inkubator służy młodym firmom do rozwoju biznesowego. Ze względu na tradycję miejsca Centrum będzie rozwijać potencjał praskiej kultury i sztuki. Centrum będzie promować i wspierać sektor kreatywny, ale i będzie również stanowić wraz z przyległym podwórkiem miejsce aktywności lokalnej. Umiejscowienie Centrum przy kamienicach z pracowniami artystycznymi ( w dwóch budynkach od frontu Inżynierskiej 3), galeriami ( Galeria Nizio ), kawiarniami ( Cafe Melon, Kuchnia Czerwony Rower) oraz planowanymi inwestycjami takimi jak Pasaż Artystyczny przy Inżynierskiej 6 czy Pałacyk Konopackiego – Centrum Kultury, wzmocni wizerunek Pragi jako dzielnicy kreatywnej. Przewidywane otwarcie Centrum Kreatywności Nowa Praga to 2020r.

Więcej informacji o inwestycji Centrum Kreatywności Nowa Praga w załączniku nr 1 do zapytania.

Mając na uwadze prace nad rewitalizacją i adaptacją na potrzeby Centrum Kreatywności Nowa Praga budynków przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3 jednym z pierwszych działań jest opracowanie wytycznych do programu funkcjonalno – użytkowego, które posłużą do przygotowania projektu architektonicznego dwóch budynków i podwórka.

Opracowanie ma zawierać część opisową  zawierającą:

– opis rekomendowanego rozwiązania projektowego w tym: opis idei i zestawienie powierzchni użytkowych dla budynków z podziałem na typy powierzchni oraz opis idei i schemat zagospodarowania podwórka wypracowywany na podstawie wniosków z konsultacji,

– raport z konsultacji zawierający scenariusz konsultacji, opis potrzeb i zaproponowanych funkcji budynków i podwórka z podziałem na 3 grupy konsultacyjne;

Wykonawca przygotuje opracowanie biorąc pod uwagę wytyczne Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Opracowanie ma być dostarczone w 3 egzemplarzach formatu A4 zszytych w sposób trwały.

Istotną częścią zamówienia będzie przeprowadzenie procesu konsultacyjnego. W ramach procesu Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić konsultacje z 3 następującymi grupami:

  • Przyszli użytkownicy CK Nowa Praga

Przedsiębiorcy sektora kreatywnego ( designerzy, projektanci, rzemieślnicy, fotografowie, muzycy, itp.), artyści, studenci i absolwenci kierunków artystycznych, przedstawiciele wyższych uczelni artystycznych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem przedsiębiorców oraz artystów, właściciele warszawskich coworkingów i inkubatorów, właściciele warszawskich kawiarni, lokalni przedsiębiorcy, reprezentanci instytucji kultury itp.

  • Przyszli inwestorzy CK Nowa Praga

Reprezentanci środowiska biznesu, organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem przedsiębiorców oraz artystów, instytucji otoczenia biznesu, wyższych uczelni artystycznych, zagraniczne podmioty zainteresowane inwestycją itp.

  • Społeczność lokalna

Mieszkańcy budynków przy CK Nowa Praga, użytkownicy podwórka, lokalni przedsiębiorcy, prascy animatorzy kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych związanych z aktywizacją kulturalną Pragi oraz działaniami proedukacyjnymi i integracyjnymi, prascy twórcy i artyści, reprezentanci instytucji kultury, itp.

W ramach procesu konsultacyjnego z każdą wskazaną grupą Wykonawca ma zorganizować min. 3 spotkania konsultacyjne/ warsztaty nt. rozwiązań architektonicznych inwestycji i podwórka. Łącznie w procesie konsultacyjnym ma wziąć udział min. 150 uczestników. Wykonawca po przeprowadzeniu konsultacji przygotuje raport, który będzie zawierał scenariusz konsultacji, opis potrzeb                                     i zaproponowanych funkcji budynków i podwórka z podziałem na 3 grupy konsultacyjne.

  1. Termin realizacji zamówienia: miesiąc od podpisania umowy – umowa zostanie podpisana w styczniu 2017 r.

 

  1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

Oferent musi wykazać doświadczenie w opracowaniu wytycznych do programu funkcjonalno- użytkowego lub doświadczenie w opracowaniu programu funkcjonalno – użytkowego, minimum 2 opracowania w ciągu ostatnich 3 lat.

Oferent musi wykazać doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 (jednego) z procesów konsultacyjnych i partycypacyjnych w ciągu ostatnich 3 lat.

Doświadczenie musi być podparte oficjalnymi dokumentami ( potwierdzenia wykonania opracowań, listy partnerskie, itp. )

  1. Kryteria oceny ofert:

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria, przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

Cena brutto oferty – 40 %

Metodyka wyliczenia punktów za kryterium:

cena najniższej oferty

Liczba punktów =  ——————————- * 40

cena badanej oferty

Uwaga: Oferta musi zawierać cenę netto i brutto za całość zamówienia.

Doświadczenie – 60%

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

punkty przyznane oferentowi

Liczba punktów =  ————————————————– * 60

najwyższa wartość spośród złożonych ofert

za doświadczenie

 

Doświadczenie w opracowaniu wytycznych do programu funkcjonalno- użytkowego lub doświadczenie w opracowaniu programu funkcjonalno – użytkowego w ciągu ostatnich 3 lat.  Brak – oferta odrzucona.10 punktów – Oferent wykazał, że wykonał należycie usługę opracowania co najmniej 2 (dwóch) wytycznych do programu funkcjonalno- użytkowego lub programów funkcjonalno – użytkowych

 

20 punktów – Oferent wykazał, że wykonał należycie usługę opracowania co najmniej 3 (trzech) wytycznych do programu funkcjonalno- użytkowego lub programów funkcjonalno – użytkowych

 

40 punktów – Oferent wykazał, że wykonał należycie usługę opracowania 6 (sześciu) i więcej wytycznych do programu funkcjonalno- użytkowego lub programów funkcjonalno – użytkowych

 

MAX LICZBA PKT ZA KRYTERIUM: 40 pkt

Doświadczenie w  prowadzeniu procesów konsultacyjnych i partycypacyjnych w ciągu ostatnich 3 lat.  Brak – oferta odrzucona.10 punktów Oferent wykazał, że przeprowadził co najmniej 1 (jedno) z procesów konsultacyjnych i partycypacyjnych

15 punktów Oferent wykazał, że przeprowadził co najmniej 2 (dwa) procesy konsultacyjnych i partycypacyjnych

20 punktów – Oferent wykazał, że przeprowadził co najmniej 3 (trzy) i więcej z procesów konsultacyjnych i partycypacyjnych

 

MAX LICZBA PKT ZA KRYTERIUM: 20 pkt

 

 

Ocena końcowa = liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium
doświadczenie. Łącznie badana oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

W wyniku oceny ofert, w oparciu o wyżej wymienione kryteria, zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie ofert.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

  1. Termin składania ofert: 23 grudnia 2016 r.

 

  1. Warunki zmiany umowy: umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

 

  1. Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów:

 

Dokumentacja dot. budynków, która może być przekazana Wykonawcy:

– Ekspertyza mykologiczna dla dwóch budynków

– Ekspertyza konstrukcyjna budynku przy Targowej 80

– Kwerenda archiwalna

– Inwentaryzacja budynku Targowa 80

 

Oferenci będący osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, na potrzeby związane z zamówieniem publicznym, w ramach którego składam swoją ofertę. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia”.

 

Oferenci będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia następującego oświadczenia:

„Znany jest mi fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuję, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, które podlegają udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia”.

 

Ofertę ( wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: Małgorzaty Dąbkowskiej, mail :mdabkowska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 34 91.

Wersja pdf