Przejdź do treści
top-auction

Przetargi, zapytania ofertowe, konkursy

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z Centrum Przedsiębiorczości Smolna, zaglądaj regularnie tutaj lub zapisz się na powiadomienia przetargowe.

SZABLON

Zapytanie ofertowe na wydruk 2 roll-upów

2018-04-24

Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie i dostarczenie do Zamawiającego 2 jednostronnych rollupów.

Termin składania ofert30 kwietnia 2018 r. do godz. 16:00

 

Szczegóły zapytania oraz załączniki:

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie oferenta

Dowiedz się więcej
Z Mostu Gdańskiego - panorama 1_fot. m.st. Warszawa_licencja_bezterminowa_2017

Zapytanie ofertowe: Obsługa prawna Biura Rozwoju Gospodarczego

2018-03-23

Zapraszamy do złożenia oferty na obsługę prawną naszego biura, która będzie świadczona w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy w siedzibach Biura Rozwoju Gospodarczego przy ul. Smolnej 4 i ul. Canaletta 2.

Szczegóły zapytania ofertowego w załącznikach.

Zapytanie ofertowe – POBIERZ

Oświadczenie oferenta – POBIERZ

Formularz oferty – POBIERZ

Forget-Heritage_RGB

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ewaluacji

2018-03-15

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

 

W związku z realizacją projektu „Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów o wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego” realizowanego w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Ewaluacja ex-ante projektu pod nazwą Centrum Kreatywności Nowa Praga (CKNP) w oparciu o przeprowadzone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wywiady oraz wskazane przez Zamawiającego materiały.

 

Cele zamówienia:

–        Kompleksowy i spójny opis założeń Projektu CKNP;

–        Ocena czy stan aktualnie prowadzonych działań odpowiada założeniom Projektu;

–        Rekomendacje do dalszych działań zmierzających do wypracowania i przetestowania lokalnego modelu zarządzania obiektami poddawanymi rewitalizacji.

 

Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego obejmuje: 

–        Analizę danych zastanych (desk research); 

–        Wywiady pogłębione ze wskazanymi przez Zamawiającego przedstawicielami interesariuszy Projektu CKNP oraz ekspertami; 

–        Design Thinking (tworzenie person interesariuszy CKNP)

–        Mapowanie inicjatyw, inwestycji i interesariuszy w obszarze oddziaływania Projektu CKNP.

 

Ewaluacja powinna zawierać następujące punkty (zgodne z wymogami projektu Forget Heritage):

–        Charakterystyka miejsca i budynku (mapa, zdjęcia, historia, forma własności i zarządzania,);

–        Odniesienie do sąsiedztwa;

–        Powiązania projektu z innymi inwestycjami lub podobnymi inicjatywami w okolicy;

–        Cechy społeczno-ekonomiczne sąsiedztwa;

–        Wpływ na otoczenie;

–        Zidentyfikowane potrzeby interesariuszy Projektu;

–        Analiza SWOT;

–        Raport w języku polskim;

–        Prezentacja wyników i streszczenie raportu w języku angielskim.

 

Termin realizacji zamówienia:  30 maja 2018 r.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Zintegrowany Program Rewitalizacji

Informacja o projekcie Forget Heritage

Rewitalizacja Wspólna Sprawa – Modelowa Rewitalizacja Miast

Raport z badania użytkowników Centrum Kreatywności Targowa

Informacja o konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynków na CKNP

Dowiedz się więcej
DSC_1546

Zapytanie ofertowe na organizację spotkań sieciujących #Net_Smolna

2018-02-27

Zapraszamy do złożenia oferty na organizację cyklu minimum 12 spotkań sieciujących ” dla przedsiębiorców z sektora MŚP z Warszawy i okolic pn: #Net_Smolna. Szczegóły poniżej.

Dowiedz się więcej
ewl_0697

Zapytanie ofertowe na organizację minimum 8 szkoleń „TworzyMy” dla przedsiębiorców z sektora kreatywnego

2018-02-19

Zapraszamy do składania ofert w terminie do 1 marca 2018 r.

Szczegóły ogłoszenia poniżej.

Dowiedz się więcej
DSC_1546

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań sieciujących dla przedsiębiorców sektora MŚP z Warszawy i okolic pn: #Net_Smolna.

2018-02-06

Przedmiot zamówienia: przygotowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań sieciujących dla przedsiębiorców sektora MŚP z Warszawy i okolic pn: #Net_Smolna. Celem spotkań połączonych z warsztatami tematycznymi jest zainicjowanie kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz przedstawienie współczesnych trendów związanych z szeroko rozumianą przedsiębiorczością.

Miejsce spotkań to Centrum Przedsiębiorczości Smolna (ul. Smolna 4) oraz Centrum Kreatywności Targowa (ul. Targowa 56).

Termin składania ofert do 16 lutego 2016 r. (do godz. 16).

Pełna treść oferty wraz z załącznikami poniżej.

Dowiedz się więcej
smolna_plakatA3_20170518_01

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów #Workshop_Smolna

2018-02-01

Urząd m.st. Warszawa zaprasza do składania ofert na organizacja cyklu minimum 8 bezpłatnych szkoleń o charakterze warsztatowym (#WORKSHOP_SMOLNA) dla przedsiębiorców sektora MŚP, z zakresu wykorzystania nowoczesnych metod promocji i rozwoju firmy w internecie.

Celem szkoleń jest dostarczenie ich uczestnikom nowych umiejętności i kompetencji, a także wiedzy o trendach, możliwych do wdrożenia w ramach rozwoju ich firm.

Termin realizacji zamówienia: 15 marca – 30 listopada 2018r.

Zapytanie ofertowe ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, warunkami udziału w postępowaniu, kryteriami oceny oraz wzory dokumentów znajdują się w załącznikach.

Oferty można składać w terminie do dnia 16 lutego 2018 r. do godz. 16:00.

W razie pytań, należy kontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie: Agnieszka Łodygowska, a.lodygowska@um.warszawa.pl tel. 22 443 02 46.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta

Dowiedz się więcej
Forget-Heritage_CMYK

Zapytanie ofertowe z projektu Forget Heritage

2018-01-24

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

W związku z realizacją projektu „Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów o wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego” realizowanego w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia:
 • Zebranie informacji na temat potrzeb szkoleniowych osób odpowiedzialnych za zarządzanie obiektami o wartości historycznej, w których prowadzona jest działalność w ramach przemysłów kulturowych i kreatywnych. W celu zebrania informacji należy przeprowadzić co najmniej 24 wywiady (na podstawie dostarczonego kwestionariusza, stanowiącego załącznik nr 4) z osobami zarządzającymi tego typu obiektami i pracownikami administracji publicznej realizującymi projekty związane z rozwojem sektora kreatywnego oraz co najmniej 2 spotkania. Ostateczna lista uczestników badania zostanie uzgodniona z Zamawiającym;
 • Udokumentowanie spotkań w formie zdjęć i krótkich notatek w języku angielskim.
 • Opracowanie, analiza i podsumowanie wywiadów w postaci raportu w języku polskim i angielskim;
 • Opracowanie na podstawie raportu z badania oraz materiałów udostępnionych przez Zamawiającego tematów i planu szkoleń dla osób zarządzających tego typu obiektami.
 1. Termin realizacji zamówienia: 30 marca 2018
 2. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie w wymaganym terminie na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) oferty podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta wraz z odpowiednimi załącznikami. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, uczelnie, przedsiębiorcy posiadający udokumentowane doświadczenie w zbieraniu informacji, badaniu potrzeb szkoleniowych oraz tworzeniu raportów i opracowań a także orientację w zakresie tematu badania – zarządzania obiektami przeznaczonymi na działania związane z rozwojem sektora kreatywnego. Zlecenie może być wykonane przez Wykonawcę osobiście lub też zlecone wymienionym przez niego w ofercie ekspertom.
 3. Kryteria oceny ofert: doświadczenie Oferenta w badaniach społecznych oraz znajomość tematu badania i cena.
 4. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert: doświadczenie – 50 %, cena – 50 %
 5. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Metodyka wyliczenia punktów za kryterium:

 

Cena – 50%

cena najniższej oferty

Liczba punktów =  ——————————- * 50

cena badanej oferty

Doświadczenie  Oferenta – 50%

punkty przyznane oferentowi

Liczba punktów =  ————————————————– * 50

najwyższa wartość spośród złożonych ofert

za kryterium doświadczenie

Doświadczenie Oferenta i znajomość tematu badania Doświadczenie Oferenta zostanie ocenione przez 3-osobowy zespół składający się z przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie  informacji podanych w ofercie oraz dołączonych fakultatywnie referencji i rekomendacji.

Przy ocenie brane będą pod uwagę:

 1. Doświadczenie w realizacji badań społecznych (0-5 pkt.)
 2. Zaproponowany sposób rekrutacji uczestników (0-10 pkt.)
 3. Propozycja listy obiektów, których menagerowie zostaną zaproszeni do badania (0-30 pkt.)
 4. Zaproponowane metody pracy przy prowadzeniu wywiadów i opracowaniu raportu z badania (0-5 pkt.)

Maksymalna liczba punktów = 50 punktów.

Ocena końcowa = liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium  Doświadczenie i znajomość tematu badania. Łącznie badana oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

 1. Termin składania ofert: 7 lutego 2018

Warunki zmiany umowy: umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami

Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów.

Oferenci będący osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, na potrzeby związane z zamówieniem publicznym, w ramach którego składam swoją ofertę. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”

Oferenci będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia następującego oświadczenia:

„Znany jest mi fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuję, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, które podlegają udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa,

lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: kwronska@um.warszawa.pl

Informacje o projekcie Forget Heritage i wymagania związane z projektem:

 1. Forget Heritage to 3-letni projekt realizowany przez 10 miast z 7 krajów. Głównym celem projektu jest wypracowanie rekomendacji dla miast europejskich jak zwiększać wartość ekonomiczną opuszczonych obiektów historycznych, tworzyć efektywne modele zarządzania nimi oraz jak w te procesy angażować społeczność lokalną. W ramach projektu przygotowany zostanie plan na rzecz zintegrowanego zarządzania przestrzeniami przeznaczonymi na działania związane z rozwojem przemysłu kulturowego i kreatywnego uwzględniający problemy rewitalizacji obszarów miejskich w modelu partnerstwa publiczno prywatnego. Jednym z zadań każdego z partnerów projektu jest zbadanie potrzeb szkoleniowych osób zarządzających ośrodkami wspierającymi rozwój sektora kreatywnego oraz osobami nadzorującymi bądź wspierającymi pracę tych osób – przedstawicielami administracji publicznej. Po przeprowadzanych wywiadach informacje z nich otrzymane powinny zostać opracowane, zgodnie z wytycznymi (stanowiącymi załącznik nr 5). Badanie ma na celu identyfikację potrzeb szkoleniowych oraz stanowić podstawę do przeprowadzenia pożądanych przez zainteresowane osoby szkoleń. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania powinien skonsultować z Zamawiającym skład grupy docelowej, której potrzeby będą badane.
 2. Projekt Forget Heritage, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany jest w ramach programu Interreg Europa Środkowa.
 3. Oficjalnym językiem projektu Forget Heritage jest język angielski, dlatego Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania wymaganych dokumentów w językach polskim i angielskim.
 4. Wszystkie dokumenty powinny spełniać wymogi promocji programu Interreg Europa Środkowa,
  tj. posiadać logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo programu oraz logo projektu. Niezbędne informacje oraz loga udostępnione zostaną wybranemu Wykonawcy.
 5. Wszystkie opracowania, raporty z postępu prac, harmonogramy spotkań, prezentacje oraz sprawozdania ze spotkań winny być przesłane do Zamawiającego w formie elektronicznej, drogą mailową, a wybrane dokumenty także bezpośrednio pocztą tradycyjną.
 6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru, stwierdzający należyte wykonanie prac.
 7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać badanie i raport zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi – załącznik nr 4.

Strona projektu:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Forget-heritage.html

Dowiedz się więcej
fot-muddy-hill

Zapytanie ofertowe na doradztwo prawne – zachęty inwestycyjne

2018-01-24

Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo prawne w zakresie zagadnień związanych z działaniami wsparcia oferowanymi potencjalnym inwestorom (tzw. zachętami inwestycyjnymi) w kontekście regulacji dotyczących pomocy publicznej oraz zadań własnych gminy, w tym wskazania i opracowania instrumentów i modelu obsługi inwestora w strukturze administracji samorządowej m.st. Warszawy.

 

Doradztwo prawne obejmować będzie w szczególności:

1)    opracowywanie w formie opinii prawnych wybranych rozwiązań modeli w zakresie formy prawnej współpracy pomiędzy miastem stołecznym Warszawą a inwestorami wraz z rekomendacjami na każdym etapie wdrożenia;

2)    opracowywanie w formie opinii prawnych wybranych rozwiązań prawnych w zakresie formy prawnej zaangażowania potencjalnego inwestora wraz z rekomendacjami na każdym etapie wdrożenia;

3)    opracowywanie w formie opinii prawnych wybranych rozwiązań prawnych w zakresie formy prawnej pośrednika organizującego proces, jeśli taka potrzeba wystąpi na każdym etapie wdrożenia;

4)    opiniowanie zagadnień prawnych związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących wykorzystywania pomocy publicznych, w tym zwłaszcza przepisów prawa unijnego;

5)    ocena i asysta prawna w procesie tworzenia procesu obsługi inwestorów i przy kontroli zachowania zasady trwałości przyjętych rozwiązań;

6)    pomoc w zakresie sporządzania dokumentacji przy udzielaniu pomocy publicznej, w tym sporządzanie lub ocena prawna dokumentacji konkursowej, wzorów umów z beneficjentami, rozstrzygnięć, itp.

7)    opracowywanie w formie analiz prawnych wybranych rozwiązań prawnych dotyczących modeli identyfikacji podmiotowej potencjalnych inwestorów z określeniem parametryzacji wielkości inwestycji, informacji o inwestycji oraz procesu współpracy samorządu z inwestorami;

8)    przygotowywanie analiz prawnych dotyczących ryzyka wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej w przedsięwzięciach realizowanych przez miasto stołeczne Warszawa;

9)    opracowywanie rozwiązań zapewniających zgodność przedsięwzięć inwestycyjnych miasta stołecznego Warszawy z regulacjami prawnymi dotyczącymi pomocy publicznej.

 

Przez obsługę prawną rozumie się świadczenie pomocy prawnej i doradztwa prawnego polegającego na:

(a) doradztwie w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy, poprzez udzielanie konsultacji, sporządzanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, opiniowaniu projektów pism,

(b) ekspertyzach prawnych,

(c) reprezentacji prawnej (asysta prawna na spotkaniach).

Dowiedz się więcej
fot-muddy-hill

nabór startup-ów na targi MIPIM

2017-11-20

Zaproszenie do współpracy MIPIM 2018

Miasto Stołeczne Warszawa regularnie uczestniczy w  międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium, które należą do najbardziej prestiżowych i popularnych wydarzeń branży nieruchomości w Europie.

Podobnie jak w latach ubiegłych do współpracy, oprócz Partnerów współorganizujących te wydarzenia wraz z miastem, zapraszani są młodzi warszawscy przedsiębiorcy, w tym  również startupy i fundacje, których działalność wpływa na rozwój potencjału inwestycyjnego i gospodarczego m.st. Warszawy.

Wybór startupów (maksymalnie 3 na pojedyncze wydarzenie) uzależniony jest od jakości zaprezentowanych przez nie materiałów i ich wartości dodanej  do całości wystąpienia na targach np. aplikacje i prezentacje na stół multimedialny,  materiały filmowe na ekrany LCD oraz inne rozwiązania, które mogą podnieść atrakcyjność merytoryczną i wizualną stoiska wystawienniczego.

W ramach współpracy  Miasto oferuje:

 • możliwość zgłoszenia się jako podwystawca m.st. Warszawy, co daje możliwość wykupienia wejściówek po preferencyjnych stawkach,
 • możliwość wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych na stoisku (stół multimedialny, ekrany LCD, urządzenia mobilne)
 • możliwość dystrybucji materiałów informacyjnych (ulotek i wizytówek);
 • możliwość spotkań B2B z innymi uczestnikami targów w ramach przestrzeni stoiska wystawienniczego;
 • szeroki wachlarz paneli i konferencji oferowanych przez organizatorów targów.

Firmy chętne do współpracy  w ramach targów MIPIM 2018, które odbędą się w dniach 13-16 marca 2018 roku, zapraszamy do wysłania formularza zgłoszeniowego, prezentacji swojej działalności oraz materiałów, które miałyby być prezentowane podczas targów, na adres :  Biuro Rozwoju Gospodarczego, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa, mail: investinwarsaw@um.warszawa.pl

Termin składania formularzy zgłoszeniowych mija 28 listopada 2017 roku.

Uprzejmie informujemy, że w związku  z ograniczoną ilością miejsc  (maksymalnie 3) Miasto zastrzega sobie prawo do wyłonienia startupów w oparciu o zaprezentowane materiały. O doborze może decydować również kolejność zgłoszeń.

W załączeniu Regulamin Formularz zgłoszeniowy MIPIM 2018Ogłoszenie o naborze

 Miasto nie ponosi żadnych kosztów związanych z wyjazdem wybranych firm na targi inwestycyjne. Firmy we własnym zakresie ponoszą koszty wejściówek, transportu
i zakwaterowania.     

Polityka cookies

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.

Regulamin