Prezydent m.st. Warszawy Zarządzeniem nr 585/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na lata 2019-2022. To realizacja kolejnego punktu z programu „Warszawa dla najmłodszych”.

Od września 2019 r. wszystkie miejsca w publicznych żłobkach oraz punktach dziennej opieki będą bezpłatne. Taką uchwałę podjęli radni miejscy w lutym 2019 r. Także od września 2019 r. zaczną działać, wykupione przez miasto w drodze konkursu, miejsca w standardzie miejskim w placówkach niepublicznych (żłobki, kluby dziecięce oraz punkty dziennej opieki). Rodzice nie zapłacą za nie, dokładnie tak jak w żłobku publicznym i publicznym punkcie dziennego opiekuna.

 

Ruszył konkurs dla przedsiębiorców 

Podmioty przystępujące do konkursu muszą być zarejestrowane w formie żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna lub dokonają rejestracji w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Prezydenta m.st. Warszawy lub Wykazie dziennych opiekunów prowadzonym przez Prezydenta m.st. Warszawy do dnia 10 maja 2019 r. 

 

Jak wystartować w konkursie

Placówka starająca się o dofinansowanie musi w zgłoszeniu ująć wszystkie wolne miejsca dla dzieci, którymi dysponuje na dzień przystąpienia do konkursu. Pod uwagę brane będą m.in. oferty podmiotów działających w Warszawie, w których:

•       są właściwe warunki lokalowe i zapewniona jest opieka umożliwiająca rodzicom pracę w pełnym wymiarze godzin,

•       są różnorodne grupy wiekowe,

•       jest zatrudniona wykwalifikowana kadra z doświadczeniem w pracy

•       prowadzone są różnorodne zajęcia dla dzieci,

•       na dzień podpisania umowy placówka nie otrzymuje dofinansowania z innych źródeł na funkcjonowanie placówki.

 

Przedsiębiorcy mają czas na składanie ofert w konkursie do 15 maja 2019 r. Do 2022 r. miasto przeznaczy na wykup miejsc 252 mln zł.

 

Dokumenty do pobrania:

 


Do pobrania:

poradnik_zlobki

Prezentacja dotycząca spotkania z deweloperami w sprawie możliwości przeznaczenia lokali na działalność związaną z opieką nad dziećmi do lat 3


 

Oferty lokali dla przedsiębiorców żłobkowych [do pobrania] :


Wymogi sanitarno-lokalowe i przeciwpożarowe dotyczące żłobków i klubu dziecięcego reguluje:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 oraz z 2017 r. poz. 2379).

Do pobrania:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal