Deklaracja dostępności serwisu internetowego Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Wstęp Deklaracji

Urząd m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Centrum Przedsiębiorczości Smolna..

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-30
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 3. niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 5. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 6. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 7. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 8. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 9. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 10. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 11. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 12. na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Treści niedostępne

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

Strona nie wykorzystuje dedykowanych skrótów klawiaturowych mogących wchodzić w interakcję z technologiami asystującymi.

Udogodnienia

Serwis udostępnia następujące funkcje ułatwień dostępu:

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Smolnej 4, 00 – 375 Warszawa
Biuro Rozwoju Gospodarczego, Siedziba Centrum Przedsiębiorczości

1. Sposób Dojazdu

Budynek znajduje się w Parku Beyera, przy ulicy Smolnej 4.

Dojścia piesze są od ulic Kruczkowskiego, Czerwonego Krzyża, aleją parkową ks. Pasierba. Przejścia dla pieszych w ul. Kruczkowskiego nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. słupki na przejściach. Dojście aleją parkową bez przeszkód.

Najbliższa stacja PKP Powiśle znajduje się w odległości do ok.600 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów w ul. Kruczkowskiego.

Najbliższy przystanek autobusowe: Kruczkowskiego „PKP Powiśle”(kierunek EC Siekierki/Pl. Hallera: linia 162.

Wjazd z ulicy Kruczkowskiego poprzez wewnętrzną drogą dojazdową.

Na terenie znajduje się siedem miejsc parkingowych oraz dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Postój taksówek znajduje się w okolicy dworca Powiśle ok. 600 m. od wyjścia z budynku.

2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Główne wejście znajduje się od frontu budynku, na wprost parkingu, ale jest niedostępne dla osób na wózkach. Dojście dla osób na wózkach jest możliwe z dwóch stron budynku poprzez rampę najazdową wzdłuż południowej elewacji oraz od strony północnej prowadzącej z alei parkowej po lekko wznoszącym się chodniku . Prowadzą one do wejście z drzwiami dwuskrzydłowymi otwieranymi klamką i są dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Wejście jest widoczne , również dzięki znajdującemu się oznakowanie z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny znajduje się przy wejściu, posiada w 1/3 części obniżoną ladę.

Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Komunikacja pionowa w budynku odbywa się zabudowaną klatką schodową i windą, które są zabezpieczone kartami dostępu.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób na wózkach . Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Drzwi do pomieszczeń są wyposażone w kontrolę dostępu . W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wyjścia z windy.

Główna klatka schodowa ewakuacyjna ma kontrolę dostępu i jest dostępna od strony korytarza na każdej kondygnacji. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne poręcze.

1 winda przestronna, dostosowana do wózka inwalidzkiego, zabezpieczona przy jeździe w górę kartą dostępu, w przypadku jazdy w dół bez kodu dostępu. Oznakowanie przycisków wypukłe oraz brajlem.

Brak pętli indukcyjnych, informacji głosowych i oznaczeń brajlem w budynku. Wejście do budynku dla osób na wózkach poprzez rampę i lekko wznoszący się chodnik.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM jest możliwy poprzez sekretariat obiektu.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim.

Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na I i II piętrze . Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz W toaletach jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miski ustępowa umieszczona są na wprost wejścia na niskiej wysokości i są wyposażona w obustronne poręcze. Umywalki umieszczone po lewej(Ip)/prawej(IIp) stronie od wejścia.

Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych, w niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

brak

Inne informacje i oświadczenia

brak