Miasto poszukuje partnera prywatnego w celu realizacji projektu „Rewaloryzacja i eksploatacja budynku Hali Gwardii w Warszawie”

Miasto poszukuje partnera prywatnego, który wykona prace projektowe, remontowe i modernizacyjne oraz docelowo zajmie się utrzymaniem i zarządzaniem wschodniej Hali Mirowskiej tzw. Hali Gwardii. Przywrócona zostanie m.in. funkcja hali targowej, która jednocześnie będzie pełnić funkcję centrum aktywności lokalnej.

W dniu 27.01 br. upłynął termin składania wniosków o udział w postępowaniu na wybór partnera prywatnego dot. Hali Gwardii. Zgłosiło się 7 podmiotów:

1. Property Group XXVIII sp. z o. o,
2. Food Hall Poland sp. z o.o.,
3. Konsorcjum: Multibud Investment W. Ciurzyński, IZIM sp. z o.o., Energy World sp .z o. o., Fratino sp. z o.o.,
4. Konsorcjum: White Star Real Estate sp.z o.o., White Star 1 sp.z o.o.,
5. CBR EVENTS sp. z o.o.,
6. Budimex I sp. z o.o.,
7. Mota-Engil Central Europe PPP 3 sp. z o.o.

Spośród wymienionych firm Miasto wybierze – na podstawie wyników prekwalifikacji – maksymalnie pięciu potencjalnych partnerów, z którymi negocjacje rozpoczną się pod koniec kwietnia br.

 

Hala Gwardii po remoncie i z nowymi funkcjami zostanie oddana do użytku warszawiakom w I połowie 2025r.

 

Rewitalizacja z zachowaniem wartości kulturowych

Miasto chce przywrócić Hali Gwardii jej historyczną funkcję handlowo usługową. Głównym kierunkiem działań będzie zatem rewaloryzacja gwarantująca zachowanie wartości kulturowych obiektu i ciągłości jego użytkowania. Poza funkcją handlową, wyremontowany budynek, ma pełnić także rolę ponadlokalnego centrum integrującego mieszkańców. Co ważne, zakładana koncepcja nie dopuszcza handlu wielkopowierzchniowego i dyskontowego. Istotnym elementem planów miasta będzie także upamiętnienie Feliksa Stamma, założyciela tzw. Polskiej Szkoły Boksu poprzez wygospodarowanie we wnętrzu hali powierzchni o funkcji kulturalnej. Ostateczny sposób i rozmieszczenie funkcji w obiekcie będą przedmiotem negocjacji z potencjalnymi partnerami prywatnymi.

Miejsce tętniące życiem

W nowej hali każdy odwiedzający znajdzie coś dla siebie – od targu z lokalną, zdrową żywnością, przez atrakcyjną strefę kulinarną, aż po centrum kultury i miejsce spotkań . Wzorem Barcelony, Berlina czy Londynu, w których z powodzeniem działają podobne obiekty łączące ze sobą rolę miejskich hal targowych i punktów kulturalno-integracyjnych, także Hala Gwardii dzięki swojemu wyjątkowemu klimatowi stanie się wkrótce miejscem tętniącym życiem, znaczącym na mapie Warszawy.

Realizacja w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada, że partner prywatny sfinansuje kompleksową rewaloryzację obiektu, a następnie przejmie zarządzanie nim na czas określony w toku negocjacji. W zamian za sfinansowanie i realizację planowanej inwestycji otrzyma on prawo do eksploatacji całego obiektu.

Harmonogram prac przewiduje zakończenie postępowania i podpisanie umowy w listopadzie 2022r. Postępowanie na wybór partnera prywatnego do projektu składa się z kilku etapów, pierwszym z nich będzie prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie pięciu potencjalnych partnerów, z którymi będą prowadzone tury negocjacyjne: techniczne, ekonomiczne i prawne. W toku negocjacji zostanie wypracowany model realizacji przedsięwzięcia. Kolejno partnerzy zostaną wezwani do złożenia ostatecznych ofert. Miasto wybierze najkorzystniejszą z nich. Po podpisaniu umowy, partner będzie mógł przystąpić do realizacji inwestycji. Oddanie do użytku warszawiakom Hali Gwardii przewidziane jest na I połowę 2025 r.

Kontekst historyczny

Hale Mirowskie zostały wybudowane na przełomie XIX i XX wieku i do 1944 r. były największym wielkopowierzchniowym obiektem handlowym w stolicy (kubatura budynku łącznie z podziemiami wynosi 60.000m³). Sprzedawano tu głównie mięso, ryby, pieczywo oraz świeże warzywa. W czasie II wojny światowej hala wschodnia została poważnie uszkodzona i wypalona, jednakże zachowały się mury magistralne oraz metalowa konstrukcja. Znacznemu uszkodzeniu uległy dekoracje rzeźbiarskie i attyki. W 1950 roku podjęto decyzję o adaptacji hali wschodniej na siedzibę Milicyjnego Klubu Sportowego „Gwardia” (stąd przyjęła się potoczna nazwa Hala Gwardii). Jedynie halę zachodnią przeznaczono wówczas na funkcję handlową. Przestrzeń hali targowej wykorzystano na salę widowiskową, wykonano antresolę oraz trybunę. Przebudowano również piwnice zamieniając je na cele sportowe tj. sale gimnastyczne, strzelnice, łazienki, itp. W latach 90-tych XX wieku przywrócono funkcje obiektu handlowego. Obecnie wykorzystywana jest na cele kulturalno-handlowe.

Prace pod nadzorem konserwatora zabytków

Ze względu na wartości historyczne budynku prace projektowe i realizacyjne będą prowadzone w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Zachowane detale architektoniczne, dopełniające wystrój elewacji (m.in. gzymsy, balustrady, opaski okienne) zostaną poddane pracom polegającym na wzmocnieniu, oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków oraz odtworzeniu w oparciu o materiały archiwalne. Wszystkie ślady związane z działaniami wojennymi (np. ślady po kulach) zostaną zachowane i zakonserwowane.

 

Zdjęcia:                                                                                                                 Dokumentacja archiwalna

                                              

 

Lokalizacja: przy Placu Mirowskim, pl. Żelaznej Bramy 1

 

 

Linki do artykułów :
„Szykujemy wielki remont Hali Gwardii” – 3 września 2020

„Remont Hali Gwardii coraz bliżej – chętnych 7 wykonawców” – 27 stycznia 2021